Nowy numer 20/2024 Archiwum

REGULAMIN QUIZU

1. Organizator:

Instytut Gość Media.

Quiz jest opublikowany na stronie internetowej https://ekonomia.gosc.pl w ramach projektu „Ekonomia po prostu”. Projekt ten realizowany jest we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej. W ramach projektu, w terminie od 9 lutego do 25 października 2020 r., opublikowany zostanie cykl edukacyjny składający się z 10 artykułów o tematyce ekonomicznej. Artykuły będą jednocześnie publikowane na ww. stronie projektu.

2. Cel:

Ugruntowanie wiedzy przedstawionej w artykułach z cyklu „Ekonomia po prostu”.

3. Adresaci:

Czytelnicy tygodnika „Gość Niedzielny” oraz użytkownicy strony www.gosc.pl z terenu całej Polski.

4. Quiz:

Quiz internetowy składa się z 10 edycji, z których każda dotyczy innego artykułu ukazującego się w ramach ww. cyklu edukacyjnego. W quizie zamieszczone będą pytania tematycznie powiązane z artykułami publikowanymi w ramach projektu „Ekonomia po prostu” na łamach tygodnika „Gość Niedzielny” oraz na stronie https://ekonomia.gosc.pl Będą sprawdzały zrozumienie artykułów. Quizy będą aktywne każdorazowo przez tydzień od dnia publikacji danego artykułu z cyklu „Ekonomia po prostu”.

5. Losowanie nagród za udział w quizie:

Spośród wszystkich uczestników danego quizu komisja wybierze każdorazowo pięć osób
z najlepszymi wynikami.

6. Nadsyłanie zgłoszeń:

Zgłoszenia mogą być wysyłane wyłącznie przez osoby fizyczne. W quizie nie mogą brać udziału pracownicy Instytutu Gość Media oraz osoby z nimi spokrewnione i w jakikolwiek sposób zaangażowane w przygotowanie ankiety. Quiz dostępny jest wyłącznie dla osób zalogowanych, logować się można przez konto na portalu wiara.pl bądź przez konta na portalach społecznościowych Facebook, Google+. Każdy uczestnik quizu może przysłać tylko jedno zgłoszenie w ramach edycji quizu i otrzymać tylko jedną nagrodę.

7. Skład komisji przyznającej nagrody:

ks. dr Adam Pawlaszczyk– redaktor naczelny tygodnika „Gość Niedzielny”

Łukasz Gros – koordynator projektu „Ekonomia po prostu”

Wiesława Dąbrowska-Macura – zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Gość Niedzielny”

8. Rozstrzygnięcie 10 edycji quizu i nagrody:

Rozstrzygnięcie danej edycji quizu nastąpi w ciągu pięciu dni roboczych po wygaśnięciu danego quizu na ww. stronie internetowej.

Listy laureatów quizu, zawierające ich nicki, zostaną opublikowane na stronie internetowej https://ekonomia.gosc.pl w miejscu poświęconym quizowi niezwłocznie po rozstrzygnięciu danej edycji quizu.

Nagrody przewidziane w ramach wszystkich 10 edycji: gra planszowa Wysokie Napięcie

Organizator poinformuje laureatów quizu o uzyskaniu prawa do otrzymania nagrody używając adresów e-mail powiązanych z kontami, do których laureaci byli zalogowani, w terminie do dwóch tygodni od jego rozstrzygnięcia. Na tym etapie każdy z laureatów zostanie poproszony o podanie adresu, na jaki ma zostać wysłana nagroda. W przypadku dwóch bezskutecznych prób kontaktu z laureatem, jego prawo do nagrody wygasa, a Organizator jest uprawniony do przyznania nagrody innemu uczestnikowi quizu, wyłonionemu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Nagrody zostaną przesłane laureatom quizu za pośrednictwem poczty lub kuriera w ciągu 3 tygodni od rozstrzygnięcia quizu na adres wskazany przez laureata. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata quizu, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z powodu podania błędnych danych osobowych przez uczestnika, zmiany danych osobowych uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany na adres e-mail: projekt@gosc.pl lub braku możliwości poinformowania uczestników o nagrodach i sposobach ich wydania z przyczyn niezależnych od Organizatora, a także za doręczenie i terminowość doręczenia listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Przyznane nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

Praw wynikających z uczestnictwa w quizie, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można zbyć ani przenieść.

9. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

W trakcie trwania quizu Organizator może dokonać zmiany w regulaminie, ograniczenia lub rozszerzenia treści pytań zawartych w quizie oraz zmiany czasu trwania quizu, a co za tym idzie terminu nadsyłania zgłoszeń. Informacje o dokonanych zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie https://ekonomia.gosc.pl  

Osoby niepełnoletnie, które biorą udział w quizie internetowym, zobowiązane są do przesłania wraz z odpowiedziami pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w quizie i losowaniu. Dokonać tego należy na adres: projekt@gosc.pl

Interpretacja regulaminu leży wyłącznie w gestii Organizatora.

Udział w quizie jest jednoznaczny z akceptacją wszelkich postanowień regulaminu.

Udział w quizie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe uczestników przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Ankiety, doręczenia nagrody zwycięzcom Ankiety i innych celów wynikających wprost z niniejszego regulaminu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia spowodowany przez operatorów internetowych oraz sieci telefonii komórkowej, jak również za zgłoszenia dokonane przez osoby nieuprawnione.

Wszelkie informacje o quizie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną maja jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

Katowice, 03.02.2020 r.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Najczęściej komentowane