Nowy numer 24/2024 Archiwum

REGULAMIN ANKIETY

1. Organizator:

Instytut Gość Media.

Ankieta jest opublikowana na stronie internetowej https://ekonomia.gosc.pl w ramach projektu „Ekonomia po prostu”. Projekt ten realizowany jest we współpracy z Narodowym Bakiem Polskim w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej.

2. Cel:

Poznanie opinii czytelników na temat cyklu edukacyjnego „Ekonomia po prostu”.

3. Adresaci:

Czytelnicy tygodnika „Gość Niedzielny” oraz użytkownicy strony www.gosc.pl z terenu całej Polski.

4. Ankieta:

Badanie ankietowe składa się z 10 ankiet, z których każda dotyczy innego artykułu ukazującego się w ramach ww. cyklu edukacyjnego. W ankiecie zamieszczone będą pytania o ocenę tematyki oraz jakość danego artykułu opublikowanego na łamach tygodnika „Gość Niedzielny” oraz na stronie https://ekonomia.gosc.pl Znajdą się tam również pytania sprawdzające zrozumienie tychże artykułów. Ankiety będą aktywne każdorazowo przez tydzień od dnia publikacji danego artykułu z cyklu „Ekonomia po prostu”.

5. Konkurs:

Spośród tych uczestników ankiety, którzy podadzą swój adres e-mail lub numer telefonu komisja wybierze pięciu laureatów.

6. Nadsyłanie zgłoszeń:

Zgłoszenia mogą być wysyłane wyłącznie przez osoby fizyczne. W badaniu ankietowym i losowaniu nagród nie mogą brać udziału pracownicy Instytutu Gość Media oraz osoby z nimi spokrewnione i w jakikolwiek sposób zaangażowane w przygotowanie ankiety.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety za pośrednictwem strony internetowej https://ekonomia.gosc.pl, na której jest ona opublikowana.

Każdy uczestnik ankiety może przysłać tylko jedno zgłoszenie w ramach danej edycji badania ankietowego i otrzymać tylko jedną nagrodę.

7. Skład komisji przyznającej nagrody:

ks. dr Adam Pawlaszczyk – redaktor naczelny tygodnika „Gość Niedzielny”

Łukasz Gros – koordynator projektu „Ekonomia po prostu”

Wiesława Dąbrowska-Macura – zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Gość Niedzielny”

8. Rozstrzygnięcie 10 edycji badania ankietowego i nagrody:

Rozstrzygnięcie danej edycji badania ankietowego nastąpi w ciągu pięciu dni roboczych po wygaśnięciu ankiety na stronie internetowej.

Lista laureatów, zawierająca ich nicki (pseudonimy), zostanie opublikowana na ww. stronie internetowej w miejscu poświęconym ankiecie niezwłocznie po rozstrzygnięciu danej edycji badania ankietowego.

Nagrody przewidziane w ramach wszystkich 10 edycji: bony prezentowe do znanej sieci sklepów o wartości 100 zł.

Organizator poinformuje laureatów badania ankietowego o uzyskaniu prawa do otrzymania nagrody, używając adresów e-mail lub numerów telefonów podanych w zgłoszeniu w ankiecie, w terminie do dwóch tygodni od rozstrzygnięcia. Na tym etapie każdy z laureatów zostanie poproszony o podanie adresu pocztowego, na jaki przesłana ma zostać nagroda. W przypadku dwóch bezskutecznych prób kontaktu z laureatem, jego prawo do nagrody wygasa, a Organizator jest uprawniony do przyznania nagrody innemu uczestnikowi Ankiety, wyłonionemu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Nagrody zostaną przesłane laureatom ankiety za pośrednictwem poczty lub kuriera w ciągu 3 tygodni od rozstrzygnięcia ankiety na adres wskazany przez laureata. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata ankiety, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z powodu podania błędnych danych osobowych przez uczestnika, zmiany danych osobowych uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany na adres e-mail: projekt@gosc.pl lub braku możliwości poinformowania uczestników o nagrodach i sposobach ich wydania z przyczyn niezależnych od Organizatora, a także za doręczenie i terminowość doręczenia listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Przyznane nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

Praw wynikających z uczestnictwa w ankiecie, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można zbyć ani przenieść na osoby trzecie.

9. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

W trakcie trwania ankiety Organizator może dokonać zmiany w regulaminie, ograniczenia lub rozszerzenia treści pytań zawartych w ankiecie oraz zmiany czasu trwania ankiety, a co za tym idzie terminu nadsyłania zgłoszeń. Informacje o dokonanych zmianach zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie https://ekonomia.gosc.pl

Osoby niepełnoletnie, które biorą udział w badaniu ankietowym, zobowiązane są do przesłania wraz z odpowiedziami pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na udział w badaniu i losowaniu. Dokonać tego należy na adres: projekt@gosc.pl

Interpretacja regulaminu leży wyłącznie w gestii Organizatora.

Udział w badaniu ankietowym jest jednoznaczny z akceptacją wszelkich postanowień regulaminu.

Udział w badaniu ankietowym jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe uczestników przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Ankiety, doręczenia nagrody zwycięzcom Ankiety i innych celów wynikających wprost z niniejszego regulaminu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia spowodowany przez operatorów internetowych oraz sieci telefonii komórkowej, jak również za zgłoszenia dokonane przez osoby nieuprawnione.

Wszelkie informacje o ankiecie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

Katowice, 03.02.2020 r.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Najczęściej komentowane